HACCP

 

Haccp - Sistem za zagotavljanje varnega živila v proizvodnji in pripravi živil


HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) System je sistem ukrepov, predpisov in kontrolnih postopkov, ki naj zagotavljajo varnost v pripravi živil. To bi lahko prevedli kot Sistem ocene tveganja in določitve kritičnih točk.

Drugače povedano, HACCP je sistem, ki zagotavlja prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi škodljivimi učinkovinami v živilih oziroma škodljivimi stanji, ki lahko ogrožajo zdravje.

V kuhinji vzpostavljen notranji nadzor na osnovah HACCP sistema mora:

  • omogočati prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih učinkovin, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje,

  • predpisati izvajanje potrebnih ukrepov za preprečevanje rizičnih razmer,

  • vzpostavljati stalen nadzor na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah), kjer se tveganja lahko pojavijo. Osnovna naloga vsakega takega sistema pa je seveda določitev kritičnih točk, ki jih bomo nadzorovali.


Kot pripomoček pri izvajanju ene izmed nalog sistema HACCP (nadzor in zapis dogajanja) je tudi centralni računalniški nadzor nad kritičnimi točkami v procesu predelave hrane. Brez dvoma je kritična točka celoten sistem hrambe živil od hladilnic, zamrzovalnikov, hladilnikov in druge hlajene kuhinjske opreme.

Naša kuhinjska oprema je pripravljena za priklop na centralni računalniški sistem, ki lahko nadzira kritične točke v našem sistemu predelave hrane. Opremljena je z ustreznimi računalniškimi vmesniki, ki omogočajo prenos podatkov na računalnik.

Računalniški program za nadzor kuhinjske opreme skladno z načeli HACCP omogoča:

  • stalen nadzor vseh priključenih naprav z enega mesta,

  • prenos in arhiviranje potrebnih podatkov na osebnem računalniku z možnostjo izpisa,

  • sprožitev alarma v primeru prekoračitve kritičnih parametrov,

  • samodejno klicanje intervencije v primeru alarma.